Privacyverklaring

Privacybeleid van Tielebar, gevestigd te Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch)

Versie geldig vanaf 1 januari 2019

Tielebar beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden alleen binnen ons bedrijf gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen en/of verzochte prijsindicatie, het verschaffen van informatie over de diensten van Tielebar of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden. Tielebar heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens Tielebar van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Tielebar persoonsgegevens verwerkt van klanten, beoordeelt Tielebar bij iedere verwerking of Tielebar verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Tielebar u met deze privacyverklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Tielebar u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Door het gebruiken van de website van Tielebar, gaat u akkoord met ons privacy beleid.
1. Identiteit/contactgegevens
Tielebar Prins Bernhardplein 11-b 5391 EN Nuland 06 - 514 332 84 06 - 130 518 36 Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via: info@tielebar.nl
2. Soorten gegevens die worden verzameld
Tielebar maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Tielebar verzamelt persoonsgegevens bij het maken van (online)afspraken, het stellen van een vraag via het contactformulier en/of het verbeteren van de website. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

maken (online)afspraken Tielebar heeft hoofdzakelijk te maken particulieren, van wie zij persoonsgegevens verzamelt. In dat kader worden de volgende gegevens verzamelt:

  •  Voornaam
  •  Achternaam
  •  E-mailadres
  •  telefoonnummer

Via de website kunt u - na het invoeren van bovengenoemde gegevens - (online) afspraken maken. In dat geval gaat u ermee akkoord dat Tielebar bovengenoemde gegevens van u verzamelt.

Vraag stellen via contact-formulier Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat Tielebar uw naam, uw vraag en uw e-mail verzamelt.

Het verbeteren van de website Voor het verbeteren van de website maakt Tielebar gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

  • Duur van websitebezoek
  • Pagina’s die door u zijn bezocht
  • Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is het verder van belang om te weten dat Tielebar niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Tielebar de gegevens verwerkt. Tielebar verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Tielebar hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Tielebar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid. Tielebar heeft verder niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat Tielebar zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Tielebar op, dan zal deze informatie direct verwijderd worden.
4. Gegevensverwerking
Via de diensten van Tielebar (waaronder doch niet uitsluitend de website van Tielebar) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Tielebar gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Tielebar. Deze verwerking geschiedt echter slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals Tielebar die is overeengekomen met hun klanten.
5. Grondslag en doeleinden gegevensverwerking
Indien u een overeenkomst aangaat met Tielebar verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn nadere (adres)gegevens noodzakelijk om te verstrekken, om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. Tielebar gebruikt al die (nadere) gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, hun diensten te verbeteren, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.
6.Toestemming
Tielebar zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Als de verwerking van persoons­gegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heeft u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Tielebar een nieuwsbrief (of mailing) verzendt, zal Tielebar dit uitsluitend doen indien zij hiervoor expliciete en ondubbelzinnige toestemming heeft ontvangen.
7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

Ingeval van versturen van nieuwsbrieven

Tielebar slaat jouw e-mailadres en naam op in het klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te versturen naar: info@tielebar.nl

Ingeval van maken (online)afspraken

Tielebar slaat uw e-mailadres en overige gegevens op in het klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om uw account op te heffen en uw gegevens te laten verwijderen. Dat kan door een mail te versturen naar: info@tielebar.nl

Vraag stellen via contact-formulier

Tielebar slaat uw e-mailadres en eventuele overige gegevens op in het klantensysteem. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen. Dat kan door een mail te versturen naar: info@tielebar.nl

8. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Tielebar verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Tielebar de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact of uw adres om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
9. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang
Ook kan Tielebar gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Tielebar zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Tielebar zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van Tielebar is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Uw e-mail hebben wij bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen.
10. Ontvangers van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Tielebar gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Tielebar maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Als u contact opneemt via de formulieren op de website van Tielebar worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem.
11. Beveiliging persoonsgegevens
Tielebar respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Tielebar doet hun uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Tielebar beveiligt hun gegevens onder andere door virusscanners, updates, https, ssl, etc.. Als Tielebar (sub)verwerkers inschakelt, verplicht Tielebar deze om volgens -minimaal- dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.
12. Rechten voor u als betrokkene
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen. U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar: info@tielebar.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Tielebar probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren. De eventueel daarmee gepaarde gaande kosten komen voor uw rekening.
13. Klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Tielebar niet op een juist manier met uw gegevens omgaat. Tielebar verwijst u daartoe naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.
16. Cookies
Op de website van Tielebar maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer/laptop, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Voor de werkbaarheid van deze website maakt Tielebar maakt gebruik van functionele cookies. De functionele cookies plaatst Tielebar altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken. U kunt via uw browser deze cookies blokkeren. Blokkeert u deze cookies, dan kan onze website minder goed werken.
17. Wijzigingen
Deze privacyverklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. Tielebar behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.  Heeft u vragen en/of opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens door Tielebar, neem dan contact op met ons via: info@tielebar.nl